Privacy

Praktijk InterActie, gevestigd aan Kerkstraat 88 6006 KR te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

 

Contactgegevens:

Susan Nabuurs-Hermans

0610731501

info@praktijk-interactie.nl

www.praktijk-interactie.nl

 

Als eigenaar van praktijk Interactie, vind ik de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. In alle gevallen hou ik me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Gegevensverwerking

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk een patiëntendossier aan te leggen. Dit is tevens wettelijk verplicht  door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hiervoor gebruik ik een elektronisch patiëntendossier dat speciaal ontwikkeld is voor de zorg met de vereiste certificering voor informatiebeveiliging. Het dossier bevat, naast noodzakelijke persoonsgegevens, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Gegevensgebruik

Met jouw gegevens ga ik zorgvuldig om. Mijn geheimhoudingsplicht hou ik in acht. Onbevoegden hebben geen toegang tot de patientendossiers.

De gegevens uit jouw dossier kunnen in bepaalde gevallen voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt uitsluitend met jouw expliciete toestemming. Je wordt tijdig op de hoogte gesteld als er sprake is van waarneming.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik (of mijn administrateur), een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Gegevens factuur

Een klein deel van de gegevens worden gebruikt voor het opstellen van de factuur. Dit is nodig om de factuur te kunnen indienen bij jouw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • De datum van behandeling
  • Een korte beschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘zitting psychosomatische therapie’
  • De kosten van de zitting

 

Bewaartermijn

Persoons- en medische gegevens bewaar ik, volgens de wettelijke termijn (in het kader van de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst oftewel WGBO) minimaal 15 jaar en niet langer dan noodzakelijk.

 

Cookies

Praktijk InterActie gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die praktijk InterActie gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door praktijk InterActie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@praktijk-interactie.nl.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met je niet uit dan vind ik dit natuurlijk vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van dit privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op.